Bygglovsprocessen

Börja med att ta reda på om ditt byggprojekt kräver bygglov eller anmälan. I vissa fall behövs även marklov eller rivningslov. Och för att få börja bygga måste du ha ett startbesked.

En bild på hur bygglovsprocessen ser ut

Här kan du läsa om hur bygglovsprocessen ser ut och vad du har att förvänta dig när du ansöker om bygglov. I enkla ärenden när du får ett startbesked i samband med bygglovet hoppar du direkt till det sista steget, slutbesked.

Du ansöker om bygglov eller göra en anmälan genom att skicka in blankett med tillhörande handlingar till Plan- och byggenheten. Blanketter hittar du på nedan sida.

Blanketter för ansökan eller anmälan

Ansökan eller anmälan skickas in direkt till oss på planochbygg@vansbro.se eller

Plan- och Byggenheten
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro

När din ansökan kommit in till oss registrerar vi ärendet och du får en skriftlig bekräftelse med information om handläggningen och diarienummer. Kontakta plan- och bygglovsenheten om du har frågor.

Därefter granskar vi om din ansökan är komplett. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig.

När din ansökan är komplett påbörjas handläggningstiden. Då kontrollerar vi att den följer de bestämmelser som finns för området, bland annat i detaljplanen.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en komplett bygglovsansökan är upp till 10 veckor, men kan i vissa fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Avgifter

Som byggherre betalar du en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende. Avgiften varierar mellan olika bygglovsärenden.

Avgifter för bygglov

Yttranden från andra

Om din ansökan inte stämmer överens med detaljplanen för området kommer dina grannar få möjlighet att lämna sina synpunkter. Om din ansökan uppfyller kraven som står i detaljplanen behövs vanligtvis inte grannarnas åsikter.

Grannars möjlighet att påverka

När många sakägare berörs så kan ansökan publiceras i lokaltidningen.

Även andra sakägare kan behöva yttra sig om vissa bygglovsansökningar. Då skickar vi en remiss till den myndighet eller organisation som berörs.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, avvisas din ansökan. Ofta är det handläggaren själv som på delegation fattar beslut om bygglov, men ibland är det kommunstyrelsen.

Kom ihåg! Bygglov innebär inte att du får börja bygga, du måste också ha ett startbesked.

Kungörelse och överklagande

När bygglovet är beslutat skickas det till dig. Dina grannar och andra sakägare meddelas också om beslutet och har därefter tre veckor på sig att överklaga.

Beslutet meddelas (kungörs) även i Post- och Inrikes Tidningar. Här är överklagandetiden fyra veckor. Under den tiden får du inte börja bygga.

Överklaga ett beslut

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Vid större byggprojekt som kräver en kontrollansvarig kan du bli kallad till ett tekniskt samråd. Det är ett möte där vi tillsammans går igenom hur arbetet ska planeras och organiseras. De som normalt kallas till mötet är byggherren och kontrollansvarig.

Vid enklare byggprojekt utan kontrollansvarig behövs inte ett tekniskt samråd. Då får du startbeskedet i samband med beslutet om bygglov.

I startbeskedet godkänner vi din kontrollplan. Nu får du börja bygga!

Om det hållits ett tekniskt samråd inför startbesked kommer kommunen att besöka byggarbetsplatsen efter att ditt bygge varit igång en tid.

Vid besöket kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet. Både byggherren och den kontrollansvarige ska delta.

När ditt bygge börjar bli färdigt kallar vi till ett slutsamråd.

På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanen, utlåtandet från den som är kontrollansvarig och förutsättningarna för att kunna ge slutbesked. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen.

Innan du får flytta in eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Du får slutbeskedet när du visat att alla krav är uppfyllda.

Roller och ansvar

I bygglovsprocessen är det bra att ha koll på de olika rollerna och dess ansvar. Mer om det kan ni läsa på nedan sida.

Roller och ansvar i bygglovsprocessen

Utstakning och lägeskontroll

När du ska bygga nytt eller bygga till är det viktigt att byggnaden hamnar på rätt plats. För att ta reda på det kan du behöva göra en utstakning eller lägeskontroll.

För att se om byggnaden verkligen hamnat på rätt plats ska en lägeskontroll utföras. Med denna kontrollerar vi om byggnadens storlek, mått, form och läge i både plan och höjd stämmer överens med ditt bygglov. Lägeskontrollen ska utföras av någon med mätteknisk kompetens.
Du ansvarar själv för att detta blir utfört och inlämnat till kommunen.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024